Kategórie      

Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

Záručné podmienky a záručná doba

Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov a začína plynúť dňom doručenia tovaru kupujúcemu.Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Faktúra, ktorá je kupujúcemu doručená s tovarom, slúži zároveň ako záručný list.

Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať a spísať s doručovateľom protokol o chybách.

Reklamačný poriadok

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na poštovú adresu spoločnosti:

 

NUTRIFIT s.r.o.
Trenčianska 39
82109 Bratislava


Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:

 

- reklamovaný tovar vrátane príslušenstva,

- doklad o kúpe - faktúru,

- popis závady

- kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, email, číslo účtu


Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.
Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. Zákazník má nárok na vrátenie peňazí až pri 3 krát sa opakujúcej rovnakej chybe.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie peňazí až po 3 krát sa opakujúcej rovnakej chybe.
Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Po uznaní reklamácie a vzniku nároku na vrátenie peňazí kupujúcemu poštovou poukážkou, bude zo zasielanej sumy odpočítaná čiastka:

- pri sume do 30 € - poplatok 0,70 € - poplatok na pošte za zaslanie peňazí poštovou poukážkou

- pri sume nad 30 € - poplatok 1 € - poplatok na pošte za zaslanie peňazí poštovou poukážkou